Skip to main content

Webshop Voorwaarden

 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

QUEST COMPUTERS ,  BRUGSE STEENWEG 72 , 8370 BLANKENBERGE

INFO@QUESTCOMPUTERS.BE

Maatschappelijke zetel:

BRUGSE STEENWEG 72 , 8370 BLANKENBERGE BE 0871373962

050/41 91 40

RPR Brugge

 1. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door QUEST COMPUTERS aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van België. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

QUEST COMPUTERS is uitsluitend actief in België. Wij kunnen uw reservatie enkel aanvaarden indien het leveringsadres in België gelegen is.

Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken in Brugge zijn bevoegd.

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.

“Grote toestellen” zijn:  LCD-televisies, video-projectoren, luidsprekers (>51cm), TV’s (>51cm), etc.

“IT” zijn PC’s, laptops, printers etc.

“Kleine toestellen” zijn alle andere toestellen op de website vermeld.

 1. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP

De catalogus met producten en hun omschrijving die op de website terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. QUEST COMPUTERS behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan QUEST COMPUTERS weigeren.

Een reservatie (via Click & Collect) is geen verkoop. Het gekozen toestel wordt voor de klant gereserveerd in een winkel naar keuze, waar hij het kan aankopen.

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.

 1. PRIJZEN

Onze prijzen zijn BTW en recupelbijdrage inbegrepen.
De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.
Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling behoudens foutief gepubliceerde prijzen.

Indien de aangeduide prijs van een product niet correct is bij de aankoop, mag de klant het product aankopen aan de correcte prijs of afzien van de aankoop.

 1. BETALING

De klant kan zijn bestelling betalen:

a) Bij afhaling in de winkel (dit kan volgens de beschikbare betaalmiddelen in de winkel: cash, Bancontact, creditcard, …)

b) Via Mollie met Bancontact

C) via klassieke overschrijving op ons rekeningnummer

In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 5 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.

Bij gebrek aan betaling op het moment van de levering zullen de goederen teruggenomen worden en latere prestaties zullen de klant gefactureerd worden.

 1. LEVERING

Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.

QUEST COMPUTERS streeft ernaar alle online bestellingen met levering aan huis binnen de 2 werkdagen te verwerken. Indien het toestel binnen de 30 dagen na bestelling door de consument niet ontvangen is (omwille van overmacht, uitzonderlijke omstandigheden, onafhankelijk van de consument), heeft de consument het recht de bestelling te annuleren.

De levertermijn is in principe beperkt tot 30 dagen. Indien deze niet kan gerespecteerd worden, wordt dit op de pagina van het gewenst product meegedeeld of zal QUEST COMPUTERS de klant contacteren.

 1. AFHALING VIA ‘CLICK & COLLECT’

Je kan tijdens het bestellen kiezen voor ‘Click & Collect’, dan zullen we het product voor je reserveren en kan je deze tijdens de openingsuren ophalen in onze winkel.

Indien je kiest voor een product (PC, smartphone, …) MET service (klaarzet pakket, installatie, …) dan zullen we contact met je opnemen wanneer je aankoop kan opgehaald/geleverd worden of als er nog meer informatie nodig is.

Bij afhaling dient de klant de bevestigingsmail of afhaalmail voor te leggen in de winkel. Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de verkoper in de winkel vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen.

 1. CONTACT

9.1 Opmerkingen in verband met de bestelling

Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de QUEST COMPUTERS via email: info@questcomputers.be.

9.2 Opmerkingen in verband met de levering

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan geleverde goederen evenals schade veroorzaakt door onze leveraars dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering. Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9.3 Technische defecten

Indien er een technisch defect is dient het product binnen gebracht te worden in onze winkel.

De algemene voorwaarden ( zie https://www.questcomputers.be/voorwaarden) zijn van toepassing. Zie ook de garantievoorwaarden.

 1. GARANTIE CONSUMENT

10.1 Wettelijke waarborg voor consumenten

Voor consumenten geldt de wettelijke waarborg van 2 jaar.

a)Deze waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen. Zijn bijgevolg onder meer uitgesloten:

 • alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het toestel (b.v. door oxidatie, schokken val,…);
 • software problemen;
 • normale slijtage door gebruik;
 • defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
 • defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
 • schade ten gevolge van een commercieel of professioneel gebruik van het apparaat.

b)Het gebrek aan overeenstemming dient binnen de twee maanden na vaststelling worden gemeld.
c)De waarborg is enkel geldig indien men een beroep doet op de naverkoopdienst van QUEST COMPUTERS. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn de eventuele kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door QUEST COMPUTERS aangewezen derde, vervalt de garantie.
d) Het wordt aanbevolen dat de klant de factuur of de leveringsbon bijhoudt en het origineel kan voorleggen. De waarborg vangt aan op datum van afhaling of levering.
e) De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle herstellingen.

Deze voorwaarden en beperkingen doen geen afbreuk aan de wettelijke bepalingen ter zake.

 1. RECHT VAN HERROEPING

Herroepingsrecht/bedenktermijn

Het herroepingsrecht formulier kan je hier downloaden.

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Volgens art. 47 e.v. van Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht kan de consument binnen de 14 kalenderdagen na inbezitname van het product zonder boete en zonder opgave van motief een herroepingsrecht uitoefenen. Het moment van levering wordt geacht gelijk te zijn met de inbezitname van het goed. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen “zoals in een etalage”. Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige toestellen worden niet teruggenomen.

Indien de consument gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, kan dit door dit herroepingsformulier ingevuld en ondertekend terug te sturen naar QUEST COMPUTERS. Bovendien dient hij uiterlijk binnen 14 dagen, na melding van de beslissing tot herroeping, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon:

a) hetzij op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid (QUEST COMPUTERS is dan ook niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat) terug te sturen naar: QUEST COMPUTERS;

c) hetzij, enkel voor wat de grote toestellen betreft, mits betaling van een tussenkomst in de transportkosten, laten ophalen door QUEST COMPUTERS.

De klant kan het recht van herroeping niet inroepen voor overeenkomsten betreffende de levering van goederen die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

Software (vb. anti-virussoftware) waarvan de verzegeling door de consument is verbroken, komt niet in aanmerking voor herroeping.

Indien de consument meer schade toebrengt aan de verpakking dan deze veroorzaakt door het openen van de verpakking, of als hij die verpakking niet terugstuurt, kan een schadevergoeding geëist worden in overeenstemming met de werkelijk geleden schade.

Voor producten die het voorwerp uitmaken van opeenvolgende, regelmatige leveringen, beginnen de verzakingstermijn te lopen de dag na de eerste levering/inbezitname. Voor opgesplitste leveringen van éénzelfde bestelling, begint deze te lopen vanaf de dag na de levering/inbezitname van het laatste deel van diezelfde bestelling.

Indien de consument zich houdt aan de voorwaarden van het herroepingsrecht, zal QUEST COMPUTERS onverwijld en uiterlijk binnen de 14 dagen na inontvangstname van de retourzending dan wel na ontvangst van bewijs van de consument van verzending van de retourgoederen, zorgen voor de terugbetaling van de betaalde bedragen (indien u betaalt met Visa of MasterCard, gebeurt de terugbetaling via dezelfde kaart).

QUEST COMPUTERS wordt via het systeem van borgtocht als derde partij aangesproken, indien de verkoper in gebreke blijft de gestorte sommen bij uitoefening van het verzakingsrecht terug te betalen. Via het systeem van borgtocht wordt het bedrag op de rekening van QUEST COMPUTERS gestort, die dan het bedrag tijdelijk op een rekening blokkeert. Bij het verstrijken van de verzakingstermijn wordt het bedrag aan de verkoper gestort, tenzij de consument zijn verzakingsrecht heeft uitgeoefend. In dat geval wordt het bedrag teruggestort aan de consument.

 1. Q-LAB AFSPRAAK BOEKEN

De klant heeft de mogelijkheid om online een afspraak in te boeken voor bepaalde herstellingen (iPhone, iPad, …). De tijdsduur en prijzen hiervoor zijn indicatief.

Het is mogelijk dat een ander onderdeel moet vervangen worden dan voorzien is tijdens de afspraak. Indien we dit nodig achten om het toestel te herstellen wordt dit dan ook uitgevoerd tegen.

 

 1. BEWIJS

De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email – backup).

 1. PRIVACY

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.

 1. GELDIGHEID, TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING

We hopen uiteraard steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons steeds per e-mail contacteren klachten@questcomputers.be. Wij proberen je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Indien één van onderhavige voorwaarden nietig en onuitvoerbaar zou worden verklaard, blijven de andere voorwaarden onverkort van kracht en zal deze voorwaarde toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

De partijen aanvaarden, in het kader van hun betrekkingen, elektronische bewijsmiddelen (bijvoorbeeld : e-mail, gegevensback-ups,…).

Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden voor online verkoop vallen uitsluitend onder het Belgische recht en worden enkel voorgelegd aan de rechtbanken van Brugge.

 1. RECHTSBEKWAAMHEID

Door de aankoop van producten via deze website verklaart de klant minstens 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd producten en diensten aan te kopen via deze website. De klant stemt er mee in dat hij aansprakelijk is voor alle financiële transacties in verband met het gebruik van deze website, inclusief deze die voor zijn rekening gebeurden bijv. door inwonende minderjarigen.

 1. DISCLAIMER

QUEST COMPUTERS doet er alles aan om de informatie die zij aanbiedt op de website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven, maar geeft geen garantie ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Bezoekers en/of gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op de website aangeboden informatie. Alle informatie is onder voorbehoud van prijswijzigingen, typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. De getoonde afbeeldingen zijn louter ter illustratie.

De intellectuele eigendomsrechten op alle op de website aanwezige informatie zijn voorbehouden aan QUEST COMPUTERS. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van de website van QUEST COMPUTERS zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. De website kan links bevatten naar websites die geen eigendom zijn van QUEST COMPUTERS. QUEST COMPUTERS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan één van deze websites.

Door QUEST COMPUTERS per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. QUEST COMPUTERS staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst van de e-mails. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.